1Roggenplaat, Oosterschelde, Nederland

Een deel van de Roggenplaat (200 hectare) wordt opgehoogd. Hierdoor behouden we de komende 25 jaar zo’n 2.000 hectare waardevol intergetijdengebied als foerageergebied.

2Suikerplaat, Westerschelde, Nederland

In het ondiepe watergebied nabij de Suikerplaat wordt een terreinproef uitgevoerd. Door monitoring van deze terreinproef, doen we kennis op voor toekomstig onderhoud van de vaargeul.

3Fort Filip, Beneden-Zeeschelde, België

Door ophoging van de rivierbodem bij Fort Filip ontstaat 20 hectare laag-dynamische getijdennatuur. Hierdoor wordt ongewenste erosie en aanzanding voorkomen en worden natuurgebieden en de biodiversiteit langdurig beschermd. We monitoren en analyseren de effecten op de rivierbodem en op de ecologie.

4Bocht van Uitbergen, Boven-Zeeschelde, België

Ophoging van de overdiepte van de buitenbocht Bocht van Uitbergen voorkomt aanzanding in de binnenbocht en beschermt de overdiepte tegen erosie. We monitoren en analyseren de effecten.

5Bocht van Wichelen, Boven-Zeeschelde, België

Ophoging van de overdiepte van de Bocht van Wichelen voorkomt aanzanding in de binnenbocht en beschermt de overdiepte tegen erosie. We monitoren en analyseren de effecten.

6Baasrode, Boven-Zeeschelde, België

Door ophoging van de oever bij Baasrode ontstaat een laag slikgebied en ondiep water. Ook vergroot het de stroomsnelheid, zodat de weggebaggerde drempel niet opnieuw aanzandt. We monitoren en analyseren de effecten.

7Ketelputten, Beneden-Zeeschelde, België

De Ketelputten worden in 2017 in gebruik genomen als nieuwe stortzone voor slibrijke baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. We monitoren en analyseren de effecten.

8Parelputten, Beneden-Zeeschelde, België

De Parelputten worden in 2017 in gebruik genomen als nieuwe stortzone voor zandige baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. We monitoren en analyseren de effecten.