Ecologie zonder grenzen

Zandhonger in de Oosterschelde

Door de aanleg van de stormvloedkering is de Oosterschelde uit balans geraakt. Er is sprake van zandhonger; zandplaten, slikken en schorren verdwijnen langzamerhand onder water. Uit onderzoek blijkt dat er zonder ingrijpen op lange termijn geen zandplaten meer over zullen zijn. De Oosterschelde is dan één grote badkuip geworden.

De meeste dreiging geldt nu voor de grootste en belangrijkste zandplaat: de Roggenplaat. Met het verlies van deze 2.000 hectare grote plaat zou een van de belangrijkste ‘wegrestaurants’ van Europa verloren gaan. Tijdens de trek tussen West-Afrika en het hoge noorden zoeken er meer dan 40.000 vogels naar voedsel. Als de plaat verdwijnt, verliezen zij een essentiële tussenstop die onmisbaar is om reserves aan te vullen tijdens deze barre tocht. Voor soorten als de wulp, rosse grutto, zilverplevier, scholekster én voor de zeehonden die de platen als rust- en zoogplaats gebruiken, is dit een enorme bedreiging.

Middels een aantal projecten werken we daarom aan direct natuurherstel. Het grootste project is het ophogen van de Roggenplaat met maar liefst 1,65 miljoen kubieke meter zand.

Ondiepe gebieden in het Schelde-estuarium

Het Schelde-estuarium is ecologisch van groot belang. In Nederland en België vormen ze de laatste open monding van een grote West-Europese rivier in de Noordzee. In het gebied komen tal van watervogels voor en de rivier is een overgangsgebied en een ware kinderkamer voor trekvissen. In deze gebieden verstoppen jonge vissen en garnalen zich voor predatoren en schuilen ze voor de snelle stroming van de rivier. Veel jonge vissen gebruiken de Zeeschelde ook als rustplaats tussen zoet en zout, om enkele maanden later weer naar zee te zwemmen.

Met de haven van Antwerpen in de buurt, is het bevaarbaar houden van de rivier en monding van groot belang. Jaarlijks vinden er dan ook veel baggerwerkzaamheden plaats om de vaargeul bevaarbaar te houden en verzanding tegen te gaan. Maar door het verdiepen van deze vaargeul verdwijnen belangrijke ondiepe delen. Dit betekent dat er minder plaats is voor bodemdieren, wat ook gevolgen heeft voor vogels en vissen in het gebied.

In de Westerschelde en de Zeeschelde hogen we ondiep-watergebieden op met baggerspecie uit de vaargeulen. Zo herstellen we rustige ondiep-watergebieden.

TERUG NAAR WAAROM