Wat is Smartsediment?

Delta’s zijn één van de meest rijke ecosystemen ter wereld. Zo ook de Scheldedelta; een uniek beschermd Natura 2000-gebied. De twee ‘zeearmen’ – de Oosterschelde en de Westerschelde en Zeeschelde – staan de laatste jaren helaas sterk onder druk. Het verdwijnen van zandplaten en ondiepe watergedeeltes bedreigt vogels, vissen en zeehonden. Smartsediment wil de biodiversiteit, bodem en andere functies van de delta opnieuw in evenwicht brengen door het uitvoeren van innovatief sedimentbeheer. Door kennisdeling, monitoring en analyse werken we tevens aan oplossingen voor de toekomst.


Natuurherstel

Natuurherstel

Door projecten in de Oosterschelde en Zeeschelde werken Vlaamse en Nederlandse Smartsediment-partners aan direct natuurherstel. Tussen juli 2017 en december 2019 wordt een heleboel zand verplaatst in het Vlaams-Nederlands Scheldegebied. Dit levert concreet natuurherstel op. Met sedimentbeheerprojecten beschermen we het leef- en foerageergebied van 33 bedreigde soorten in de Scheldedelta.


Kennisdeling

Kennisdeling

Met subsidie van het programma Interreg V Vlaanderen-Nederland zoeken Vlaamse en Nederlandse overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten samen naar oplossingen voor toekomstige ecologische problemen. Door kennisdeling over slimme strategieën en door het monitoren en analyseren van de effecten van huidige zandsuppleties en baggerwerkzaamheden, werkt men samen aan de beste sedimentstrategieën voor de toekomst.


Zand voor vogels en zeehonden

Zand voor vogels en zeehonden

Door de afsluiting van de Oosterschelde verdwijnen zandplaten. Dit vormt een grote bedreiging voor vogels en zeehonden die deze gebieden nodig hebben om te overleven. Daarom storten we zand op de Roggenplaat in de Oosterschelde en op Fort Filip in de Beneden-Zeeschelde. Zo verdwijnen de zandplaten niet onder water en kunnen vogels en zeehonden op de platen blijven uitrusten en foerageren.


Ondiepe watergebieden voor vissen en vogels

Ondiepe watergebieden voor vissen en vogels

Door inpoldering en het baggeren van vaargeulen in de Westerschelde en de Zeeschelde verdwijnen ondiepe watergedeeltes. Dat is slecht nieuws voor veel vogels, die voor voedsel afhankelijk zijn van de vele bodemdieren, zoals schaaldieren en wadpieren, die in deze rustige ondiep-watergebieden gedijen. Maar ook voor de jonge opgroeiende vissen die beschutting en voedsel vinden in deze ondiepe gebieden. In de Westerschelde en de Zeeschelde hogen we deze watergebieden daarom op met baggerspecie uit de vaargeulen. Zo herstellen we rustige ondiep-watergebieden.