Projectleiders aan het woord

Eerdere onderzoeksprogramma’s bewezen het al: het mondingsgebied van de Schelde-delta vormt één geheel en ingrepen op de ene plaats hebben impact op andere delen van het estuarium. Binnen Smartsediment werken Nederlandse en Vlaamse partners dan ook samen aan effectieve sedimentstrategieën voor de toekomst.


provincie-zeeland

Provincie Zeeland

Voor Provincie Zeeland is natuurherstel van de Vlaams-Nederlandse Scheldedelta heel belangrijk. Daarom willen we graag oplossingen vinden voor de erosie van getijdenplaten en het verdwijnen van rustige ondiep-watergebieden in de Westerschelde en de Boven- en Beneden-Zeeschelde. Door samen met andere Nederlandse en Vlaamse partijen de effecten van innovatief sedimentbeheer te bestuderen, leren we hoe we het duurzaam beheer van natuur, veiligheid en economie in de Scheldedelta kunnen verbeteren.

Contactpersoon
Ruben Akkermans | T +31 118 631 088
r.akkermans@zeeland.nl

vereniging-natuurmonumenten

Vereniging Natuurmonumenten

Natuurmonumenten wil samen met partners binnen Smartsediment investeren in de Scheldedelta. De natuur staat onder druk: rijke intergetijdengebieden verdwijnen, er is steeds minder ruimte voor de vele trekvogels, en trekroutes van vissen worden minder toegankelijk. Slimme investeringen en maatregelen moeten zorgen voor meer evenwicht tussen en dus ruimte voor natuur, economie en veiligheid. De projecten binnen Smartsediment zorgen voor direct herstel van het ecosysteem en dragen – middels de kennis die we opdoen – bij aan toekomstig natuurherstel.

Contactpersoon
Frans van Zijderveld | T +31 6 5582 5133
F.vanZijderveld@Natuurmonumenten.nl

rijkswaterstaat-zee-en-delta

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Samen met Natuurmonumenten, NIOZ en Provincie Zeeland werken we aan de ophoging van een gebied van 200 hectare van de Roggenplaat in de Oosterschelde, Nederland. Op die manier zorgen we dat 2.000 hectare waardevol intergetijdengebied de komende 25 jaar dienst kan blijven doen als leefgebied voor vogels en zeehonden.

Contactpersoon
Eric van Zanten | T +31 6 2299 1545
eric.van.zanten@rws.nl

departement-mobiliteit-openbare-werken

Departement Mobiliteit & Openbare Werken

Door rustige ondiepe watergebieden aan te leggen met sediment uit de vaargeul kunnen we de natuur een handje helpen. Uit de evaluatie van de huidige praktijk en de uitvoering van terreinproeven halen we nieuwe kennis om de sedimentstrategie te optimaliseren. Daarnaast willen we meer inzicht krijgen in de wijze waarop we de levering van ecosysteemdiensten kunnen bevorderen met slim sedimentbeheer.

Contactpersoon
Frederik Roose | T +32 473 92 78 07
frederik.roose@mow.vlaanderen.be

waterwegen-zeekanaal-nv

De Vlaamse Waterweg NV

Op drie locaties in de Boven-Zeeschelde zoeken we aan de hand van pilotprojecten uit of we het sedimentbeheer kunnen optimaliseren. Bovendien werken we ter hoogte van Fort Filip in de Beneden-Zeeschelde aan de ophoging van 20 hectare laag-dynamische getijdennatuur. We monitoren en analyseren de effecten van deze projecten op de rivierbodem en de ecologie.

Contactpersoon
Jannie Dhondt | T +32 3 224 67 35
jannie.dhondt@vlaamsewaterweg.be

nioz

NIOZ

Delta’s en estuaria zoals de Vlaams-Nederlandse Scheldedelta zijn complexe ecosystemen. De uitdagingen om deze ecosystemen duurzaam en veilig te maken zijn groot. Hiervoor is kennis en innovatie noodzakelijk. Het NIOZ – Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee – onderzoekt de Scheldedelta in al zijn facetten en levert de noodzakelijke kennis over het functioneren van deze ecosystemen. Dit vormt de basis voor ecologisch herstel en een duurzaam economisch gebruik van deze systemen.

Contactpersoon
Tom Ysebaert | T +31 1113 577 485
tom.ysebaert@nioz.nl