Update Fort-Filip in Sigmaplan

Tussen de Antwerpse forten verrijzen nieuwe dijken. Van Fort Sint-Filips tot Fort Lillo zijn we binnen uitvoering van het Sigmaplan druk in de weer: we bouwen er een nieuwe waterkering. Die zal de omliggende industriegebieden beschermen tegen hoge waterpeilen van de Schelde. Fort Sint-Filip is een project dat onder het Smartsediment-programma valt.

De roemrijke site rond Fort Sint-Filips hebben we niet altijd even goed behandeld. In 1914 bliezen we er ons eigen fort op om de oprukkende Duitsers niet in de kaart te spelen, en nadien werd er jarenlang giftig afval gestort. Om de site in ere te herstellen, zullen we samen met het Havenbedrijf Antwerpen de grond saneren en de ruïne van het fort volledig inkapselen in een ondoorlaatbare wand. We reconstrueren de contouren van de 16de en 18deeeuwse bouwwerken achter een nieuwe, hogere dijk.

Stroomafwaarts van het fort komt er loodrecht op de Schelde een lage, stenen dam. Rond die ‘kribbe’ zullen slikken en schorren ontstaan. De kribbe zorgt ervoor dat de unieke getijdennatuur zich ongestoord kan ontwikkelen, zonder weggespoeld te worden door de Schelde. Om de veiligheid te verzekeren komt er langs de Scheldelaan een waterkeringsmuur van 400 meter. De kribbe wordt aangelegd met baggerspecie die eerder op de site gestort werd. We voeren dus geen nieuwe grond aan, maar zetten in op hergebruik. Daarom krijgen we Europese steun voor dit project, in het kader van Smartsediment, dat de biodiversiteit, bodem en andere functies van de Scheldedelta opnieuw in evenwicht wil brengen.

Deel dit artikel